หมวดไฟฟ้ากำลัง CATEGORY ELECTRICAL POWER

1.โครงการปั้มน้ำมันเชลล์(อุปกรณ์ควบคุม และ ป้องกันกระแสไฟฟ้า)
The Shell gas station (Electrical power and surge devices)
2. อบจ.สุโขทัย (ตู้ MDB)
PAO. Sukhothai (MDB)
3. สถานีสื่อสาร DTAC (รางสายไฟฟ้า)
Radio Communication DTAC (Wireway)
4. โรงงานเวสเทิร์น ดิจิตอล (นวนคร) (ตัวตัดต่อไฟฟ้า พร้อมกล่องเซฟตี้)
Western Digital NAVA (Safety Breaker Control)
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ท่อ uPVC)
Phuket Rajabhat University (uPVC)
6. โรงงาน ไอ เอ็ม อี (ปราจีนบุรี) (ตู้ไฟฟ้า ตู้หลัก ตู้ย่อย)
IME Factory (Prachinburi) (MDB and Sub Panel Board)
7. อาคารบำบัดและฟื้นฟูพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย และพฤติกรรมของเด็กด้อยโอกาส
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ (ตู้ไฟฟ้า ตู้หลัก ตู้ย่อย)
Rajanagarindra Institute of Child Development Chiangmai,
Department of Mental Health, Ministry of Public Health (MDB and Sub Panel Board)
8.โครงการราชพฤกษ์ (ตู้ไฟฟ้า ตู้หลัก ตู้ย่อย)
Rajpruek Club (MDB and Sub Panel Board)
9.โครงการราชพฤกษ์ อาคาร A (ตู้ไฟฟ้า ตู้หลัก ตู้ย่อย)
Rajpruek Building A (MDB and Sub Panel Board)
10.สีลม คอมเพล็กซ์ (อุปกรณ์เบรกเกอร์ ตัดต่อไฟฟ้า)
Silom Complex (Safety Breaker)
11.โครงการรวี วารี (เชียงใหม่)(ตู้ไฟฟ้า ตู้หลัก, ตู้ย่อย)
Rawee Waree (ChaingMai)(MDB and Sub Panel Board)
12.โครงการเขาเขียว (ชลบุรี) (ตู้ไฟฟ้า ตู้หลัก, ตู้ย่อย)
Khao Kheaw Open ZOO (Chon Buri) (MDB and Sub Panel Board)
13.อาคารสำนักงานสรรพากร4 ชั้น (อ่างทอง) (ตู้ไฟฟ้า ตู้หลัก, ตู้ย่อย)
AngThong Area Revenue Office (MDB and Sub Panel Board)
14.ควินน์ คอนโดมิเนียมรัชดา (เบรคเกอร์)
Quinn Condo Rachada (CIRCUIT BREAKER)
15.โรงพยาบาลกรุงเทพ(อุปกรณ์เซ็นเซอร์)
Bangkok Hospital Medical Center (Sensor)
16.โครงการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(โหลดเซ็นเตอร์)
Bank Of Thailand (LOAD CENTER)
17.โครงการFCP Production (หม้อแปลงไฟฟ้า)
FCP Production (Transformer)
18.โครงการBelton โรจนะ (ตู้ไฟฟ้า)
Belton Rojana (MDB)
19.เอส แอนด์ พีปราจีนบุรี (ตู้ไฟฟ้า)
S & P Prachin Buri (MDB)
20.มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร–อาคารเรียนรวม (SCG) (ตู้ไฟฟ้า ตู้หลัก ตู้ย่อย )
Kamphaengphet Rajabhat University Buildings include (SCG) (MDB and Sub Panel Board)
21.มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรวิทยาเขตแม่สอด อาคารเรียนและเอนกประสงค์ (ตู้ไฟฟ้า ตู้หลัก ตู้ย่อย )
Kamphaengphet Rajabhat University Campus-Mae Sot Buildings include and versatile (MDB and Sub Panel Board)
22.มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรอาคารนวัตกรรม (ตู้ไฟฟ้า ตู้หลัก ตู้ย่อย )
Kamphaengphet Rajabhat University Innovative building (MDB and Sub Panel Board)
23.ยูเพลส (ตู้ไฟฟ้า, ตู้หลัก, ตู้ย่อย)
U-Place (MDB and Sup Panel Board)
24.เซ็นทรัลหาดใหญ่ ( ตู้ควบคุมแสงสว่าง)
Central Festival Hatyai (Light Relay Panel)
25.โครงการ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ( ตู้ควบคุมแสงสว่าง)
26.Bank Of Thailand Bang Khun Phrom (Light Relay Panel)
26.ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (อุปกรณ์ปรับปรุงความเร็วมอเตอร์)
27.Bank Of Thailand Northern Office Variable speed Driver (VSD)
27.เซ็นทรัลเวทเกรท (ตู้ควบคุมแสงสว่าง)
Central Westgate (Light Relay Panel)
28.การไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ (อุปกรณ์เบรกเกอร์ ตัดต่อไฟ)
Metropolitan Electricity Authority Wat Liap (Safety Switch )
29.ไบเทค บางนา อาคารซุปเปอร์โดม(อุปกรณ์ปรับปรุงความเร็วมอเตอร์)
Bitec Bangna Building Superdome Variable speed Driver (VSD)
หมวดไฟฟ้าควบคุม
CATEGORY POWER CONTROL
1.อาคาร50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ (ปรับปรุงระบบ BAS และ ระบบเตือนอัคคีภัย)
50 Years Building, Kasetsart University (BAS, FAS Renovations)
2.รร.อมารีประตูน้ำ กรุงเทพ (ติดตั้งระบบBAS)
Amari Watergate Bangkok Hotel (BAS Installation)
3.กรมสรรพสามิต (จัดทำโปรแกรมระบบBAS)
Excise Department (BAS Programming &Testing)
4. ห้างสรรพสินค้า พรอมเมนาดา เชียงใหม่ (จัดทำโปรแกรมระบบ BAS)
Promenada Department store, Chiangmai (BAS Programming &Testing)
5.โรงงานซีเกท เทคโนโลยี เทพารักษ์ (จัดทำโปรแกรมระบบBAS งานต่อขยาย)
Seagate technology, Teparuk (BAS Programming & Testing , Additional Phase)
6.อาคาร เอส พี, พหลโยธิน (จัดทำโปรแกรมและติดตั้ง ระบบอ่านค่าไฟฟ้า)
SP Building, Phaholyothin (Electrical Metering Programming & Installation)
7.อาคาร เอส พี อี, พหลโยธิน (ปรับปรุงระบบ เตือนอัคคีภัย)
SPE Building, Phaholyothin (FAS Renovations)
8.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ปรับปรุง เซิร์ฟเวอร์ระบบBAS)
Bank of Thailand (BAS’s Server Renovations)
9.อาคาร อมันตา พระราม4 (ปรับปรุง การ Back up ระบบ Lighting Control)
Amanta Building (Lighting Control Improves for UPS Back up)
10.อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท พรีไซซ์ (จัดทำโปรแกรมระบบอ่านค่าพลังงานไฟฟ้า)
Precise Building (EMS Programming & Testing)
11.อาคารเซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า (จัดทำโปรแกรมระบบอ่านค่าพลังงานไฟฟ้า)
Central World Plaza (EMS Programming & Testing)
12.อาคารเอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ)
Energy Complex (Two wire Control Air Improvement)
13.อาคารคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ปรับปรุงระบบควบคุมประตู)
Faculty of Dentistry Building, Rangsit University (Access Controls Improvement)
14.การไฟฟ้าราษฎร์บูรณะ (ปรับปรุงระบบควบคุมประตู)
Ratburana Metropolitan Electricity (Access Controls Improvement)
15.โรงแรมสลีปวิทมี (จัดทำโปรแกรมระบบ BAS)
Sleep With Me Hotel (BAS Programming & Testing)
16.โรงแรม เอ-ลิงค์ (จัดทำโปรแกรมระบบBAS)A-Link Hotel (BAS Programming & Testing)
17.อาคารวิทยกิตต์ (บำรุงรักษาระบบเตือนอัคคีภัย)
Wittayaki Building (FAS Preventive Maintenance)
18.สยามโอเชียลเวิลส์ (ปรับปรุงระบบBAS)Siam Ocean World (BAS Renovation)
19.โรงงานซีเกต โคราช (จัดทำโปรแกรมระบบBAS)Seagate Korat (BAS Programming & Testing)
20.โรงแรมฮิลตัล สุขุมวิท 24 (จัดทำโปรแกรมระบบBAS)Hilton Sukhumvit 24 (BAS Programming & Testing)
21.ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (จัดทำระบบโปรแกรมBAS และติดตั้ง)
Bitec (BAS Programming &Installation)
22.ปตท.ระบบการแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิภายใน (ระบบBAS โปรแกรม Digital Signage)
PTT Public Company Limited (BAS Programming Digital Signage)
23.โรงงานเวสเทิร์น ดิจิตอล (นวนคร)(อุปกรณ์เซ็นเซอร์ BAS)
Western Digital NAVA (Sensor BAS)
24.อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ (จัดทำระบบโปรแกรมBAS และติดตั้ง)
Serm – Mit Tower (BAS Programming &Installation)
25.อาคารวรรณสรณ์ (งานบำรุงรักษา ระบบFAS และ BAS)
Wannasorn Business (FAS & BAS Maintenance System)
26.ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล หาดใหญ่ (จัดทำโปรแกรมระบบBAS)
Central Fastival Hatyai (BAS Programming & Testing)
27.บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ 3 (ระบบรักษาความปลอดภัย)
Siam Cement Group HQ3 Office Building Bang Sue (Security System)