กิจกรรมทำบุญวันเกิดบริษัทประจำปี 2559

กิจกรรมทำบุญวันเกิดบริษัทประจำปี 2559
เนื่องด้วย บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด ครบรอบ 6 ปี
เนื่องจาก บริษัทฯมีนโยบายที่บริจาคเงินช่วยเหลือสังคมทุกๆปี โดยคิดจำนวนเงินที่ บริจาคจากยอดขาย 0.1%
และในปีนี้บริษัทจึงมียอดบริจาคทั้งหมด 140,000 บาท
ทางบริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของใช้ตาง ๆ ให้กับทาง “สมาคมรวมปัญญาคนพิการ” อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี