กิจกรรมทำบุญวันเกิดบริษัทประจำปี 2558

ครบรอบ 4 ปี บริษัท บิวดิ้งแอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด
เนื่องจาก บริษัทฯมีนโยบายที่บริจาคเงินช่วยเหลือสังคมทุกๆปี โดยคิดจำนวนเงินที่ บริจาคจากยอดขาย 0.1%
และในปีนี้บริษัทจึงมียอดบริจาคทั้งหมด 161,900 บาท
บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือสังคมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : เลี้ยงอาหารว่างน้อง ๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง
(บ้านราชาวดี) จ.นนทบุรี